Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Soliter a.s. IČ 0480835 se sídlem v Jablonci nad Nisou (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Nádražní 148/10, Jablonec nad Nisou, 466 45, email: info@soliter.cz, telefon: 483 347 515.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje v databázi e-shopu po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení posledního smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže. Dojde-li z Vaší strany k opětovné aktivaci Vašeho účtu a objednání dalšího zboží, začíná lhůta pro uchování údajů běžet od začátku.
 3. Dále správce uchovává osobní údaje v účetní databázi, kde byla vytvořena faktura za objednané zboží a to po zákonnou dobu vyplývající ze zákona o účetnictví č. 235/2004 Sb. a ze zákona o DPH č. 563/1991 Sb.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: podílející se na dodání zboží a služeb, nebo na realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující podpůrné služby e-shopu.
 2. Podpůrné služby e-shopu jsou: administrace webu, vyhodnocování přístupů na web.
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje dalším stranám nebo do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR:

 1. máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR ve volbě Můj účet,
 2. máte právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR ve volbě Můj účet,
 3. máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR pokud údaje nejsou/nebyly použity k plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo již uplynula zákonná lhůta pro uchování osobních údajů,
 4. máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, které se netýká plnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR ve volbě Můj účet -> Ochrana osobních údajů -> Export údajů ve formě xml.
 6. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. Seznámení se s těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím možnosti „Rozumím podmínkám poskytnutí osobních údajů“ v internetovém formuláři.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 


Copyright © 2014 - 2020 SOLITER, a.s. - všechna práva vyhrazena | Webdesign: JWDesign