Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost SOLITER, a.s., Nádražní 10/148, Jablonec nad Nisou, 466 01, IČ 00480835.

Obchodní podmínky stanovují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb. dále jen NOZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.) v platném znění.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.snubniprsteny-soliter.cz. Kupující označí typ, množství a doplňující údaje, způsob dodání a způsob platby a vyplní veškeré údaje v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Cena je spočítána automaticky dle zadaných kriterií. Objednávka je ukončena jejím odesláním. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává uvedené zboží za uvedenou cenu dle zadaných kriterií a že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající potvrdí přijetí objednávky a zašle kupujícímu číslo, pod kterým je objednávka vedena, jako variabilní symbol pro zaslání zálohové platby na bankovní účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že do doby, než bude připsána zálohová platba na bankovní účet prodávajícího, nemůže začít výroba a o tuto dobu se prodlužuje termín dodání zboží.

 1. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce za cenu v objednávce uvedenou. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce za cenu v objednávce uvedenou (dále jen kupní smlouva) mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení prodávajícího, jehož součástí je údaj o čísle, pod kterým je objednávka vedena a výzva k úhradě zálohové platby.
 2. Pokud kupující objednává jako podnikatelský subjekt, nese plnou zodpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto musí korespondovat s údaji zapsanými v živnostenském rejstříku a obchodním rejstříku.
 3. Kupující bere na vědomí, že zboží je vyráběno zakázkovým způsobem podle zadaných parametrů. Vzhledem k povaze zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele a pro jeho osobu, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit dle §1837d. V případě zrušení objednávky propadá zaplacená záloha ve prospěch prodávajícího.

III. Dodací a platební podmínky

 1. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.
 2. Kupující je povinen provést kontrolu kompletnosti dodaného zboží neprodleně po převzetí. Zjistí-li kupující po převzetí a vybalení zboží vady (záměna zboží, nesprávné ceny, poškozené zboží atd.), je povinen to sdělit dodavateli do 48 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny:
  1. při platbě dobírkou zaplacením kupní ceny přepravci
  2. při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího před expedicí zboží
  3. při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího
  4. Způsob odeslání zboží
   1. obchodní balík – Česká pošta, s.p., PPL – při platbě bankovním převodem
   2. obchodní balík s dobírkou – Česká pošta, s.p., PPL
   3. osobní odběr v sídle společnosti nebo na výdejních místech
   4. Zboží je zabaleno tak, aby bylo chráněno proti poškození.
   5. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.
   6. Náklady na dodání zboží:

×        poštovné za dodávky zboží na území České republiky je účtováno kupujícímu ve výši 90,-Kč + DPH za jednu zásilku.  Dodávky zboží v hodnotě nad 10.000,-Kč vč. DPH pro dodání v České republice budou doručovány na náklady prodávajícího.

 1. Kupující má možnost uhradit kupní cenu za zboží jedním z níže uvedených způsobů:

×        dobírkou

×        bankovním převodem/složením zálohy na účet prodávajícího

×        bankovní platební kartou. Přijímáme tyto karty: VISA, VISA Electron, MasteCard, Maestro (pouze na výdejních místech)

×        platba v hotovosti – při osobním odběru zboží na výdejních místech

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

IV. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím. Postup při reklamaci zboží a práva z vadného plnění upravuje Občanský zákoník v §2099-2117 (viz příloha).

V. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře, resp. potvrzením objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

VI. Spory

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII.

Kupní smlouva, objednávka a její potvrzení a rekapitulace se uzavírají v českém jazyce. Na zjevné chyby a nesrovnalosti v objednávce prodávající kupujícího upozorní telefonicky nebo emailem.

Postup při reklamaci čtěte v kapitole Reklamace.

SOLITER, a.s.

platnost od 1.2.2014


Copyright © 2014 - 2020 SOLITER, a.s. - všechna práva vyhrazena | Webdesign: JWDesign